Algemene voorwaarden Steenstripshop

Artikel 1: Definities

 1. Steenstripshop.nl: de webshop Steenstripshop.nl, onderdeel van Fassat Gevels & Tegels, gevestigd aan De Bree 18 te Enter en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84033797 (Fassat Geveltechniek).
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.  
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Steenstripshop.nl/Fassat. 
 4. Dag: kalenderdag.
 5. Verpakking: volgens standaardverpakkingen fabrikant. 
 6. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
 7. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Steenstripshop.nl/Fassat in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand 
 9. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Steenstripshop.nl/Fassat ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.   
 10. Steenstripshop.nl/ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt. 
 11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Steenstripshop .nl/Fassat  georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Steenstripshop .nl/Fassat gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 
 13. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Steenstripshop .nl/Fassat

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer

Fassat Geveltechniek / Steenstripshop

De Bree 18 

7468 DN Enter

Nederland 

Telefoonnummer: 0547 214 112

E-mailadres: info@steenstripshop.nl / info@fassat.nl

KVK nummer: 84033797 

BTW nummer: NL863070358B01

Artikel 3: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Steenstripshop .nl/Fassat  en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Steenstripshop .nl/Fassat  en consument. 
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Steenstripshop.nl/Fassat online zijn in te zien en zij op verzoek van de consument kunnen worden toegezonden. 
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of diensten voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd. 
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dan wel onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van onze voorwaarden, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4: Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod dat door Steenstripshop .nl/Fassat wordt aangeboden is vrijblijvend. Steenstripshop .nl/Fassat is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Steenstripshop .nl/Fassat gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Steenstripshop .nl/Fassat niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Steenstripshop .nl/Fassat kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5: De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Steenstripshop .nl/Fassat onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door Steenstripshop .nl/Fassat is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Steenstripshop .nl/Fassat passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Steenstripshop .nl/Fassat daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Steenstripshop .nl/Fassat kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Steenstripshop .nl/Fassat op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Steenstripshop .nl/Fassat zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • het bezoekadres van de vestiging van Steenstripshop .nl/Fassat waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Steenstripshop .nl/Fassat deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 • In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 • Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6: Herroepingsrecht

Bij levering van producten: 

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Steenstripshop .nl/Fassat bekend gemaakte vertegenwoordiger. 
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Steenstripshop .nl/Fassat retourneren, conform de door Steenstripshop .nl/Fassat verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Speciaal bestelde artikelen kunnen niet geretourneerd worden. Steenstrippen en hoekstrippen worden altijd speciaal besteld/ gezaagd, dit is geen voorraad product en kunnen wij dus niet retour nemen. 
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Steenstripshop .nl/Fassat. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. De consument wordt geacht de terugzendtermijn in acht te nemen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. 
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan Steenstripshop .nl/Fassat heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 5. De bewijslast en het risico voor een tijdige en juiste uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. 

Artikel 7: Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Onder kosten van terugzending wordt het volgende verstaan: 
 • Transportkosten voor het vervoer van de producten naar Steenstripshop.nl/Fassat; 
 • Administratie en magazijnkosten voor de verwerking van de geretourneerde producten.
 • Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Steenstripshop .nl/Fassat dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Steenstripshop .nl/Fassat of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 • Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 • De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door Steenstripshop .nl/Fassat niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8: Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Steenstripshop .nl/Fassat kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Steenstripshop .nl/Fassat dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 • die door Steenstripshop .nl/Fassat tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Steenstripshop .nl/Fassat geen invloed heeft; 
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 • betreffende vervoer, of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

Artikel 9: De prijs

 1. Alle prijzen zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk anders wordt aangegeven. Alle vermelde prijzen zijn in EURO en exclusief BTW.  
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 3. In afwijking van het vorige lid kan Steenstripshop .nl/Fassat producten en/of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Steenstripshop .nl/Fassat geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Steenstripshop .nl/Fassat dit bedongen heeft en: 
 • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
 • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 • De in het aanbod van producten en/of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 • Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Steenstripshop .nl/Fassat niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10: Conformiteit en garantie

 1. Steenstripshop .nl/Fassat staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Steenstripshop .nl/Fassat er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Steenstripshop .nl/Fassat, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Steenstripshop .nl/Fassat kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan Steenstripshop .nl/Fassat schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van Steenstripshop .nl/Fassat komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Steenstripshop .nl/Fassat is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
 • de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Steenstripshop .nl/Fassat en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11: Levering en uitvoering

 1. Steenstripshop .nl/Fassat zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Steenstripshop .nl/Fassat kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal Steenstripshop .nl/Fassat geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief en in nader overleg. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Steenstripshop .nl/Fassat het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Steenstripshop .nl/Fassat zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn in dit geval voor rekening van Steenstripshop .nl/Fassat.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Steenstripshop .nl/Fassat tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Steenstripshop .nl/Fassat bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. Voor deelladingen wordt een aandeel in de vrachtkosten in rekening gebracht. 

Artikel 12: Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Steenstripshop .nl/Fassat voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten en/of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13: Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument mag bij de verkoop van producten niet verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de bestelling en/of dienst, alvorens de vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Steenstripshop .nl/Fassat te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft Steenstripshop .nl/Fassat behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 
 5. In het geval dat de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, in het geval dat de consument door Steenstripshop .nl/Fassat is gewezen op de te late betaling en Steenstripshop .nl/Fassat de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog de betalingen te voldoen, is consument het verschuldigde bedrag inclusief wettelijke rente verschuldigd en is Steenstripshop .nl/Fassat gerechtigd om de door Steenstripshop .nl/Fassat gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De incassokosten bedragen maximaal: 
 • 15% over openstaande bedragen tot €2.500;
 • 10% over de daaropvolgende €2.500;
 • 5% over de €5.000, met een minimum van €40. 

Steenstripshop .nl/Fassat is gerechtigd ten voordele van de consument af te wijken van genoemde percentages en bedragen.   

Artikel 14: Klachtenregeling

 1. Steenstripshop .nl/Fassat beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Steenstripshop .nl/Fassat, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Steenstripshop .nl/Fassat ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Steenstripshop .nl/Fassat binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Steenstripshop .nl/Fassat. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). Onze webwinkel is momenteel niet aangesloten bij een keurmerk met geschillencommissie.
 6. Een klacht schort de verplichtingen van Steenstripshop .nl/Fassat niet op, tenzij Steenstripshop .nl/Fassat schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Steenstripshop, zal Steenstripshop .nl/Fassat naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

 1. Wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding worden door Steenstripshop .nl/Fassat aanvaard, met inachtneming van lid 2 t/m 5 in dit artikel. 
 2. De totale aansprakelijkheid wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade. Dit geldt voor het maximale bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen prijs. In geen enkel geval zal de totale vergoeding voor directe schade hoger zijn dan het bedrag waarvoor Steenstripshop .nl/Fassat is verzekerd, dan wel redelijkerwijs verzekerd had moeten zijn. Onder directe schade wordt verstaan: 
 • Redelijke kosten die de consument moet maken om de levering van Steenstripshop .nl/Fassat aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Dit is niet van toepassing wanneer de consument de overeenkomst heeft ontbonden of herroepen.  
 • Redelijke kosten gemaakt om vast te stellen wat de oorzaak en omvang van de schade is, voor zover deze vaststelling betrekking heeft op directe schade volgens deze voorwaarden. 
 • Redelijke kosten gemaakt om schade te voorkomen of te beperken, in het geval de consument kan aantonen dat deze kosten hebben geleid tot voorkoming of beperking van directe schade in de geest van deze voorwaarden. 
 • Aansprakelijkheid van Steenstripshop .nl/Fassat met betrekking tot indirecte schade, waaronder inbegrepen gevolgschade, gederfde winst, bedrijfsstagnatie en gemiste besparingen is uitgesloten. 
 • Aansprakelijkheid van Steenstripshop .nl/Fassat aangaande toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat alleen als consument Steenstripshop .nl/Fassat onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, mits een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming in acht wordt genomen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving te bevatten van de betreffende tekortkoming, zodat Steenstripshop .nl/Fassat in de gelegenheid wordt gesteld om adequaat te reageren.
 • Enig recht op schadevergoeding is op voorwaarde dat deze schade door de consument zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 werkdagen na het ontstaan ervan, bij Steenstripshop .nl/Fassat schriftelijk te melden.    

Artikel 16: Overmacht 

 1. In het geval er na het sluiten van een overeenkomst omstandigheden plaatsvinden of bekend worden bij Steenstripshop.nl/Fassat , die voor het sluiten van de overeenkomst niet bekend waren bij Steenstripshop.nl, waardoor Steenstripshop .nl/Fassat haar verplichtingen richting de consument niet kan nakomen, is Steenstripshop .nl/Fassat niet in verzuim en is Steenstripshop .nl/Fassat gerechtigd haar verplichting op te schorten. 
 2. Indien nakoming als gevolg van in lid 1 genoemde omstandigheden blijvend onmogelijk is, heeft Steenstripshop .nl/Fassat het recht te vorderen dat de overeenkomst wordt gewijzigd, op een manier dat de uitvoering mogelijk blijft, tenzij dit in redelijkheid niet van de consument gevergd kan worden en ontbinding gerechtvaardigd is. In dit geval besluiten partijen dat de overeenkomst wordt ontbonden en is er geen recht op schadevergoeding voor de consument.
 3. Onder de in lid 1 genoemde omstandigheden wordt verstaan: 
 • elke van Steenstripshop .nl/Fassat onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert; 
 • omstandigheden met betrekking tot oorlog, stakingen, oproer, (natuur)rampen, ongevallen, stroomstoringen en overheidsmaatregelen;
 • alle omstandigheden die buiten de schuld van Steenstripshop .nl/Fassat om de nakoming van de verplichtingen belemmert.  

Artikel 17: Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Steenstripshop.nl/Fassat en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 18: Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

1 van 2